Úradná tabuľa
NázovDátum vyveseniaDátum zveseniaPopisDokument
Rozpočet obce na rok 202315.12.202229.12.2022Rozpočet obce na rok 2023 - 20251c09b_Rozpočet 2023 - schválený.pdf
VZN č.3/2022 schválené15.12.202229.12.2022VZN č.3/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - schválenébb83d_VZN č. 3 - 2022 o miestnych daniach a komunálnom odpade final.docx
VZN č.2/2022 schválené15.12.202229.12.2022Všeobecno-záväzné nariadenie č.2/2022 o  výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce63e73_VZN č. 2 - 2022 o výške príspevkov na stravu final.rtf
VZN č.1/2022 - schválené15.12.202229.12.2022Všeobecno-záväzné nariadenie č. 1/2022 o obecných poplatkochc5e7f_VZN č. 1-2022 o obecných poplatkoch final.docx
Stavebné povolenie Zuzík - Zuzíková04.11.202218.11.2022Stavebné povolenie verejnou vyhláškou Miroslav Zuzík a manželka Monika.c6d3b_03_sp_zuzik_miroslav_manz_monika.pdfc6d3b_03_sp_zuzik_miroslav_manz_monika_km.pdfc6d3b_03_sp_zuzik_miroslav_manz_monika_sit.pdf
Zoznam zaregistrovaných kandidátov12.09.202229.10.2022a1730_Zoznam zaregistrovaných na poslancov.pdfa1730_zoznam zaregistrovaných na starostu.pdf
OZNÁMENIE o začatí stavebného konania (§ 61) a nariadenie ústneho pojednávania VEREJNOU VYHLÁŠKOU25.08.202208.09.202273014_02_sp_muller_tomas_oznamenie.docx73014_02_sp_muller_tomas_oznamenie.pdf73014_03_sp_muller_tomas_km.pdf73014_03_sp_muller_tomas_sit.pdf
OZNÁMENIE o začatí stavebného konania (§ 61) a nariadenie ústneho pojednávania VEREJNOU VYHLÁŠKOU25.08.202208.09.2022d8efd_03_sp_zuzik_miroslav_manz_monika_sit.pdfd8efd_03_sp_zuzik_miroslav_manz_monika_km.pdfd8efd_02_sp_zuzik_miroslav_manz_monika_oznamenie.pdfd8efd_02_sp_zuzik_miroslav_manz_monika_oznamenie.docx
Verejná vyhláška "Greguš"23.08.202206.09.202261686_03_sp_gregus_roman_km_sit.pdf61686_03_sp_gregus_roman.pdf61686_03_sp_gregus_roman.docx
Vyhlásenie mimoriadnej situácie22.07.202231.08.2022efa1c_Vyhlásenie mimoriadnej situácie.pdf
Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov04.08.202217.08.202247672_Pozvánka Agrofarma.pdf
Dodatok č.2 VZN č.3/201901.08.202215.08.2022Dodatok č.2 VZN č.3/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.47642_Dodatok č. 2 k VZN.docx
Výzva na vyjadrenie 22.06.202206.07.2022Výzva na vyjadrenie vo veci určenia lesného celku Lúky   7cf6a_18729173.xml.pdf7cf6a_PM Lúky pod Makytou.pdf
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu16.06.202230.06.2022Podľa §7 ods. 3 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov ak dôjde k zrušeniu trvalého pobytu podľa odseku 1 písm. d) až g), je miestom trvalého pobytu občana obec, na ktorej území bol občanovi trvalý pobyt zrušený. Túto skutočnosť je ohlasovňa povinná oznámiť občanovi vyvesením oznámenia na úradnej tabuli v obci pobytu po dobu 15 dní.42a3f_Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Ráčková I..pdf42a3f_Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Franko H..pdf42a3f_Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Kafka F..pdf66f8a_Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Ráček J..pdf
OZNÁMENIE o začatí stavebného konania (§ 61) a nariadenie ústneho pojednávania VEREJNOU VYHLÁŠKOU24.05.202207.06.202213426_02_sp_gregus_roman_oznamenie.pdf13426_03_sp_gregus_roman_km_sit.pdf
OZNÁMENIE stavebného povolenia stavby „Rekreačná chata - novostavba“ verejnou vyhláškou24.05.202207.06.202219626_04_sp_ozogany_radoslav_manz_martina_sprievodny.pdf19626_03_sp_ozogany_radoslav_manz_martina.pdf19626_03_sp_ozogany_radoslav_manz_martina_km_sit.pdf
Upovedomenie o začatí konania vo veci určenia lesného celku Lúky16.05.202230.05.2022Verejná vyhláška - Upovedomenie o začatí konania vo veci určenia lesného celku Lúkycb51c_Upovedomenie o začatí konania o určení lesného celku Lúky.pdfcb51c_PM Lúky pod Makytou.pdf
Záverečný účet obce za rok 202104.05.202218.05.2022Návrh záverečného účtu obce za rok 20216887a_Záverečný účet obce za rok 2021 - návrh.pdf
Správa o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Lednické Rovne - oznámenie07.04.202221.04.2022Oznámenie OÚ Trenčín, odbor opravných prostriedkov- referát lesného hospodárstva 255ae_Správa o doterajšom hospodárení lesa.pdf
Rozhodnutie o osobitnom obhospodarovaní lesa 21.03.202204.04.2022Rozhodnutie o osobitnom obhopodarovaní lesa- porasty č. 115A, 115B, 116B, 116C, 116E, čierna plocha ČP 4, ČP 5, ČP 6, pozemok tvorby a ochrany prírodného prostredia CH12 na Lesnom celku Lednické Rovneb8b7d_Rozhodnutie o osobitnom obhospodarovaní lesa.pdf