VZN obce
DátumNázovPopisPríloha
16.12.2021VZN č.1/2021 - o spôsobe náhradného zásobovania vodou, o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely v čase jej nedostatku a o zneškodňovaní obsahu žúmp na uzemí obce Zubák.05045_VZN č.1 2021.pdf
08.05.2020VZN č.3/2020 O POLATKOCH ZA ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA39c41_VZN č. 3-2020.pdf
08.05.2020VZN č.2/2020 O URČENÍ PRAVIDIEL ČASU PREDAJA V OBCHODE A ČASU PREVÁDZKY SLUŽIEB NA ÚZEMÍ OBCE ZUBÁK50eea_VZN č. 2-2020.pdf
08.05.2020VZN č.1/2020 o držaní psove7b07_VZN č. 1-2020.pdf
08.05.2019VZN č.5/2019 o obecných poplatkochafebd_VZN č. 5-2019 o obecných poplatkoch.docx
08.05.2019VZN č.4 - 2019 o miestnych daniach a komunálnom odpade86187_VZN č. 4 - 2019 o miestnych daniach a komunálnom odpade.docx
08.05.2019VZN č.3/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce859ef_VZN č. 3 - 2019.pdf
08.05.2019VZN č.2/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky2521a_VZN č. 2 - 2019.pdf
08.05.2019VZN č.1/2019 o poskytovaní sociálnych služieb,o spôsobe a výške úhrad za sociálne službydef51_VZN č. 1- 2019.pdf
08.05.2018Zásady odmeňovania poslancov OZ v Zubáku c7e3a_Zásady odmeňovania (1).pdf
08.05.2018VZN č.2 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 6a088_VZN č. 2 -2018 (1).pdf
08.05.2018VZN č.1/2018 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálnidede0_VZN . 1 - 2018.pdf
08.05.2016VZN č.1- 2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Zubák a310a_VZN č.1 o nakladaní s komunálnymodpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Zubák.pdf
08.05.2014VZN č.4 - 2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpadybce29_DOC141107.pdf
08.05.2014VZN č.3 - 2014 o obecných poplatkoch0ca36_DOC141107(1).pdf
08.05.2014VZN č.2 - 2014 O dočasnom obmedzení al. zákaze užívania pitnej vody na iné účely v čase jej nedostatku....f9a3f_VZN č.22014.pdf
08.05.2014VZN č.1 - 2014 O záväzných častiach Zmeny a doplnky č.1 ÚPN-O Zubák709c3_VZN č.1.pdf
08.05.2014Vnútorný predpis pre vykonanie inventarizácie413e3_Vntorn predpis pre vykonanie inventarizcie.pdf
08.05.2014Smernica o sťažnostiach8ae93_Smernica o sťažnostiach.pdf
08.05.2013VZN č.4 - 2013 O obených poplatkoch59da4_DOC131216-001.pdf