Spolky a združenia

V obci v súčasnosti pôsobí Telovýchovná Jednota - Partizán Zubák. Svoju činnosť tu vyvíjajú i ostatné organizácie - Dobrovoľný hasičský zbor, Poľovné združenie, spevácky farský zbor.

Partizán Zubák
V obci v súčasnosti pôsobí Telovýchovná Jednota - Partizán Zubák.

Poľovnícke združenie
Poľovnícke združenie vedie p. Bukovčík. Bolo založené v roku 1993. 

Hasičský zbor
Dobrovoľní hasiči zasahujú pri hasení požiarov a pri živelných pohromách. Nezanedbateľná je aj ich kontrola požiarneho zabezpečenia budov, ktorú prevádzajú jedenkrát za rok. Hasiči spolupracujú s hasičmi z okolitých obcí pri riešení núdzovej situácie a tiež v prípade potreby aj s policajnými a zdravotnými zložkami.
 
V letnom období sa zúčastňujú hasičských súťaží v iných obciach a poriadajú hasičskú súťaž.

Jednota dôchodcov Slovenska
Od roku 2007 v obci pôsobí klub Jednota dôchodcov Slovenska, ktorý má 50 členov. Bola založená dňa 8. septembra. 8 členný výbor na čele s predsedom p. Štefánom Šutriepkom. Snaží sa zabezpečiť pre svojich členov rôzne aktivity a činnosti.
 
Z našich radov vznikla aj spevácka skupina Radosť, ktorá v pekných krojoch s ľudovými piesňami a v doprovode harmoniky prezentuje svoju obec.
 
Poďakovanie patrí aj nášmu starostovi obce pánovi Miroslavovi Bednárovi, ktorý má k seniorom srdečný a úprimný vzťah.
 
predseda JDSOS Šutriepka Štefan