Voľby 2022 do orgánov samosprávy obcí a orgánov samosprávnych krajov

1.Rozhodnutie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

Oznamujeme, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil rovnaký deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022.

Informácie k voľbám do orgánov samosprávy obcí, ako aj k voľbám do orgánov samosprávnych krajov, vrátane vzorov a tlačív pre obce, volebné komisie i kandidátov sú publikované na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky: https://www.minv.sk/?volby-selfgov22

2.Kontakt - organizačná a technická príprava volieb a ich vykonanie

Bc. Viera Bulková
tel.: 042 4710 610
mobil: 0948 097 011
e-mail: obeczubak@obeczubak.sk

Jitka Plešková
tel.: 042 4710 610
mobil: 0948 097 011
e-mail: starosta@obeczubak.sk

Adresa na doručovanie žiadostí a oznámení o delegovaní členov a náhradníkov miestnej a okrskovej volebnej komisie:
písomne:
Obecný úrad v Zubáku, Zubák č.p. 164, 020 64 Zubák
elektronicky:   volby@obeczubak.sk
                         www.slovensko.sk schránka 
E0005590612

Informácie pre voliča o podmienkach práva voliť a práva byť volený
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávnych krajov
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Počet obyvateľov Obce Zubák ku dňu vyhlásenia volieb

V súvislosti s prípravou volieb do orgánov samosprávy obcí, na základe ustanovenia § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Obec Zubák zverejňuje počet obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb:
835 obyvateľov

Oznámenie o utvorení volebných obvodov a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022

Obecné zastupiteľstvo obce Zubák podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením č. 9/2022 zo dňa 26.05.2022 určilo, že Obecné zastupiteľstvo obce Zubák bude mať vo volebnom období 2022 - 2026 7 poslancov a  určuje 1 volebný obvod.

Oznámenie o zapisovateľovi miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29.októbra 2022

Starosta obce Zubák – Pavol Gelo v súlade s § 169 ods. 6 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva vymenoval

Jitku Pleškovú,
Sídlo: Obec Zubák, Zubák č. 164, 020 64 Zubák,
t. č.: 042 4710610,
bytom: Zubák č. 420, 020 64 Zubák,
mobil: 0948 097 011,
e-mail: volby@obeczubak.sk

za zapisovateľku miestnej volebnej komisie obce Zubák pre voľby do orgánov samosprávy obce Zubák.