V obci v súčasnosti pôsobí Telovýchovná Jednota - Partizán Zubák. Svoju činnosť tu vyvíjajú i ostatné organizácie - Dobrovoľný hasičský zbor, Poľovné združenie, spevácky farský zbor.

Spolky a združenia

Partizán Zubák

V obci v súčasnosti pôsobí Telovýchovná Jednota - Partizán Zubák.

Poľovnícke združenie

Poľovnícke združenie vedie p. Bukovčík. Bolo založené v roku 1993. 

Hasičský zbor

Dobrovoľní hasiči zasahujú pri hasení požiarov a pri živelných pohromách. Nezanedbateľná je aj ich kontrola požiarneho zabezpečenia budov, ktorú prevádzajú jedenkrát za rok. Hasiči spolupracujú s hasičmi z okolitých obcí pri riešení núdzovej situácie a tiež v prípade potreby aj s policajnými a...

Jednota dôchodcov Slovenska

Od roku 2007 v obci pôsobí klub Jednota dôchodcov Slovenska, ktorý má 50 členov. Bola založená dňa 8. septembra. 8 členný výbor na čele s predsedom p. Štefánom Šutriepkom. Snaží sa zabezpečiť pre svojich členov rôzne aktivity a činnosti. Z našich radov vznikla aj spevácka skupina Radosť, ktorá v...