Komisie zloženie

 

- Komisia finančno-plánovacia, pre správu obecného majetku, výstavbu, územné plánovanie, verejné služby a sociálne veci.

Predseda komisie – Ing. Peter Kanderka,

členovia – Bc. Andrea Sedláčková , Janček Jozef

- Komisia pre školstvo, kultúru, šport, obchod, životné prostredie, poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo a ochranu verejného poriadku.

Predseda komisie – Mgr. Ivana Valachová,

členovia - Bc. Miroslav Zuzík, Silvester Babača

členovia /neposlanci/ - Štefan Šutriepka, Emília Parohová

- Komisia pre verejný záujem

Predseda komisie - Bc. Andrea Sedláčková

členovia - Jozef Janček, Ing. Peter Kanderka, Bc. Miroslav Zuzík