Obecné nariadenia

Zásady odmeňovania poslancov OZ v Zubáku

Zásady odmeňovania.pdf (426949)

VZN č.1- 2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Zubák

VZN č.1- 2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Zubák
VZN č.1 o nakladaní s komunálnymodpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Zubák.pdf

VZN č.4 - 2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č.4 - 2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
VZN č.4 - 2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf 

VZN č.3 - 2014 o obecných poplatkoch

VZN č.3 - 2014 o obecných poplatkoch
VZN č.3 - 2014 o obecných poplatkoch.pdf

VZN č.2 - 2014 O dočasnom obmedzení al. zákaze užívania pitnej vody na iné účely v čase jej nedostatku....

VZN č.2 - 2014 O dočasnom obmedzení al. zákaze užívania pitnej vody na iné účely v čase jej nedostatku....
VZN č.2/2014.pdf O dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok