Projekty

Rekonštrukcia a dobudovanie poľných ciest v katastri obce Zubák - rok 2015

Rekonštrukcia a dobudovanie poľných ciest v katastri obce Zubák - rok 2015
Obec Zubák v roku 2015 podala žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výške 733 064,67€ s DPH na rekonštrukciu a dobudovanie poľných ciest v obci Zubák. Dĺžka poľných ciest - 1365,22m Plocha poľných ciest - 4712,01m štvorcových. Projekt nebol k 20.7.2016 vyhodnotený  

Dotácia na výmenu okien a dverí na budove MŠ - rok 2015

Dotácia na výmenu okien a dverí na budove MŠ - rok 2015
Na základe žiadosti obce Zubák, bola poskytnutá dotácia z Ministerstva financií na individuálne potreby na rok 2015 vo výške 5700€. Prostriedky budú použité na výmenu okien a dverí na budove materskej školy.

Dohoda o poskytnutí príspevku z mimoriadneho fondu Lesov SR - rok 2015

Na základe dohody bol obci poskytnutý príspevok na rekonštrukciu miestnej komunikácie prechádzajúcou obcou Zubák, osada Argánci, pozemok parcela č. C KN 3587 vo vlastníctve príjemcu vo výške 10 800€.

Dotácia na modernizáciu zariadenia školskej jedálne - rok 2015

Dotácia na modernizáciu zariadenia školskej jedálne - rok 2015
Na základe uznesenia vlády č.140 zo dňa 25. marca 2015 našej obci bola schválená dotácia vo výške 10000€ na modernizáciu zariadenia školskej jedálne.

Výmena kotlov pre Základnú školu s materskou školou - rok 2015

Výmena kotlov pre Základnú školu s materskou školou - rok 2015
V zmysle rozpočtového opatrenia boli pre ZŠ s MŠ poskytnuté finančné prostriedky vo výške 20 000€ na výmenu kotlov v budove Základnej školy.

Viacúčelové ihrisko v obci Zubák - rok 2015

Názov programu: Program rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 Názov opatrenia: 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí   Výška finančného príspevku Suma v EUR Požadovaná výška finančného príspevku z EPFRV a ŠR spolu 32 471,28 Ostatné výdavky na projekt (t.j. neoprávnené...

Modernizácia verejného priestranstva na cintoríne v obci Zubák - rok 2015

Názov programu: Program rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 Názov opatrenia: 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí   Výška finančného príspevku Suma v EUR Požadovaná výška finančného príspevku z EPFRV a ŠR spolu 14 997,99 € Ostatné výdavky na projekt (t.j....

Verejné osvetlenie

Verejné osvetlenie
Rekonštukcia verejného osvetlenia v obci Zubák sa realizoval v mesiaci júl 2009. Tento projekt bol spolufinancovaný z Finančného mechanizmu EHP, z Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu SR. Výška nenávratného finančného príspevku je 52 680,66 €.

Obecný vodovod

Obecný vodovod
Projekt bol schválený z Environmentáleho fondu MŽP SR v sume 100 000€ so spoluúčasťou obce 66 400€ v roku 2009. V súčasnosti sa obecný vodovod stále buduje. V rokoch 2010 - priebeh roku 2015 obci neboli poskytnuté dotácie z Enviromentálneho fondu. Obec Zubák v týchto rokoch vynaložila na výstavbu...