Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce