VZN č.4 - 2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č.4 - 2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady