VZN č.2 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady