VZN č.2/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky