VZN č.1/2018 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni