Všeobecné záväzné nariadenie č. 4-01/2008 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Zubák