Verejné osvetlenie

Verejné osvetlenie

Rekonštukcia verejného osvetlenia v obci Zubák sa realizoval v mesiaci júl 2009.

Tento projekt bol spolufinancovaný z Finančného mechanizmu EHP, z Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu SR. Výška nenávratného finančného príspevku je 52 680,66 €.