Modernizácia verejného priestranstva na cintoríne v obci Zubák - rok 2015

Názov programu: Program rozvoja vidieka SR 2007 - 2013
Názov opatrenia: 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí
 

Výška finančného príspevku Suma v EUR
Požadovaná výška finančného príspevku z EPFRV a ŠR spolu 14 997,99 €
Ostatné výdavky na projekt (t.j. neoprávnené výdavky) 2 999,60 €
Celkový objem výdavkov 17 997,59  €

Chodníky a spevnená plocha na cintoríne v obci sú v zlom technickom stave a potrebujú modernizáciu. Realizáciou projektu sa skvalitnia verejné služby a zlepšia sa životné podmienky vidieckeho obyvateľstva. Predmetom projektu je modernizácia pešej spevnenej plochy pre obyvateľov obce Zubák. Pri výstavbe spevnenej plochy sa vykoná iba pokládka zámkovej dlažby a výmena existujúcich záhradných obrubníkov. V rámci realizácie sa vytvorí spevnená plocha a chodniky s povrchom zo zámkovej dlažby o ploche 123,10m2 hr. dlažby 60mm a kladenej do cestných obrubníkov (60,0m´). Súčasťou je aj osadenie 4 ks lavičiek. Riešená spevnená plocha je situovaná v intraviláne obce pred domom smútku a slúži na bezpečný pohyb obyvateľov a návštevníkov obce v súbehu miestnou komunikáciou.