Hasičský zbor

Dobrovoľní hasiči zasahujú pri hasení požiarov a pri živelných pohromách. Nezanedbateľná je aj ich kontrola požiarneho zabezpečenia budov, ktorú prevádzajú jedenkrát za rok. Hasiči spolupracujú s hasičmi z okolitých obcí pri riešení núdzovej situácie a tiež v prípade potreby aj s policajnými a zdravotnými zložkami.

V letnom období sa zúčastňujú hasičských súťaží v iných obciach a poriadajú hasičskú súťaž.