Novinky

Výzva na predloženie CP

23.04.2020 11:41
VÝZVA na predloženie cenovej ponuky   v rámci prieskumu trhu na dodanie predmetu zákazky realizovaného podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)   Verejný...

Návrhy VZN obce č.1, 2, 3

02.04.2020 13:34
VZN č. 1-2020.docx VZN č. 2-2020.docx VZN č. 3-2020.doc  

Informačné letáky k nákaze spôsobenej novým koronavírusom

31.03.2020 07:46
www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153&fbclid=IwAR2hOVT_aljK3pHlQUk2_eJzA2k4qthMKuCo49HEw6hutxzZSIYrbQHQoGs

Pokyn č.1 k obmedzeniu šírenia COVID 19

10.03.2020 18:21

Voľby do NR SR

29.02.2020 07:00
Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zo 4. novembra 2019  o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky   OZNÁMENIE Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 E-mailová adresa na doručenie žiadosti o voľbu...

Vedúca pošty oznamuje

25.02.2020 08:00
Vedúca pošty oznamuje občanom, že pobočka POŠTY bude dňa 25.2.2020 zatvorená.

Smútočné oznámenie

18.01.2020 10:00

Schválé VZN č.4/2019

15.12.2019 18:00
VZN č. 4 - 2019 o miestnych daniach a komunálnom odpade.docx

Schválený rozpočet na rok 2020

15.12.2019 18:00
Schválený rozpočet 2020.xls

Schválené VZN č. 5/2019

15.12.2019 17:00
VZN č. 5-2019 o obecných poplatkoch.docx

Výzva na predkladanie ponúk

09.12.2019 08:14
Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou   podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („ďalej len „ZVO“)   Identifikácia verejného...

Oznámenie o zámere Obce Zubák previesť nehnuteľný majetok obce vo vlastníctve obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

01.12.2019 16:00
Obec Zubák v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer previesť majetok vo vlastníctve obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorom je potrebné rozhodnúť obecným zastupiteľstvom...