Novinky

Voľby do NR SR

29.02.2020 07:00
Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zo 4. novembra 2019  o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky   OZNÁMENIE Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 E-mailová adresa na doručenie žiadosti o voľbu...

Vývoz domového odpadu v mesiaci január

20.01.2020 07:00
Vývoz domového odpadu v mesiaci január sa uskutoční dňa a 20.1.2020    

Smútočné oznámenie

18.01.2020 10:00

Pozvánka na rokovanie obecného zastupiteľstva

10.01.2020 18:00
   Starosta obce Zubák v zmysle zákona číslo  369/90 Zb. zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 10.01.2020  o  18,00  hod.  v zasadačke  OcÚ v  Zubáku, na ktoré Vás týmto pozýva.          ...

Zber plastov, jedlých olejov a tukov

08.01.2020 08:00
      Obecný úrad oznamuje občanom, že zber plastov, jedlých olejov a tukov sa uskutoční dňa 08.01.2020, t.j. v streda. Žiadame občanov, aby si vrecia s plastami  a nádobami s jedlými olejmi a tukmi vyložili v stredu ráno pred brány svojích rodinných domov.  

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok 2018

31.12.2019 00:00
V zmysle § 4, ods. 6 zákona o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, obec Zubák zverejňuje podiel vytriedenosti...

Schválé VZN č.4/2019

15.12.2019 18:00
VZN č. 4 - 2019 o miestnych daniach a komunálnom odpade.docx

Schválený rozpočet na rok 2020

15.12.2019 18:00
Schválený rozpočet 2020.xls

Schválené VZN č. 5/2019

15.12.2019 17:00
VZN č. 5-2019 o obecných poplatkoch.docx

Výzva na predkladanie ponúk

09.12.2019 08:14
Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou   podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („ďalej len „ZVO“)   Identifikácia verejného...

Oznámenie o zámere Obce Zubák previesť nehnuteľný majetok obce vo vlastníctve obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

01.12.2019 16:00
Obec Zubák v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer previesť majetok vo vlastníctve obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorom je potrebné rozhodnúť obecným zastupiteľstvom...

Smútočné oznámenie

29.11.2019 14:00