Výzva na predloženie CP

23.04.2020 11:41

VÝZVA

na predloženie cenovej ponuky

 

v rámci prieskumu trhu na dodanie predmetu zákazky realizovaného podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

 

 1. Verejný obstarávateľ

 

Názov:                               Obec Zubák

Poštová adresa:               Zubák č. 164, 020 64 Zubák

IČO:                                   00317977

Štatutárny zástupca:       Pavol Gelo, starosta obce

 

Mobil:                               +421 908 601 605

E-mail:                               gelo@obeczubak.sk 

 

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): www.obeczubak.sk

 

 1. Názov predmetu zákazky: „Detské ihrisko v areáli MŠ“

 

 1. Druh zákazky: Zákazka na uskutočnenie stavebných prác iných ako bežne dostupných na trhu.

 

 1. Miesto dodania: obec Zubák

 

 

 1. Výsledok verejného obstarávania:

 

Výsledkom procesu verejného obstarávania bude Zmluva o dielo na realizáciu projektu: „Detské ihrisko“. Návrh Zmluvy o Dielo tvorí prílohu tejto Výzvy. Zmluva o Dielo bude platná dňom podpisu obidvomi zmluvnými strana a účinná deň po zverejnení na internetovom sídle verejného obstarávateľa.

 

 1. Stručný opis zákazky:

 

Predmetom budúcej zákazky pre proces verejného obstarávania je dodanie zariadení a s nimi sú-visiacich stavebných prác s cieľom vybudovania detského ihriska v obci Zubák, okres Púchov, Trenčiansky kraj. Bližšia charakteristika a špecifikácia herných prvkov detského ihriska je uvedená v priloženej technickej dokumentácii – technických listoch.

Do pripravovanej detskej zóny budú obstarané nasledovné herné prvky:

 

 1. Visiaca dvojhojdačka s jedným sedákom pre menšie deti a jedným sedákom pre väčšie deti – 2ks
 2. Prevažovacia hojdačka pre 2 deti – 2ks
 3. Pružinová hojdačka pre jedno dieťa – motív Pes – 2ks
 4. Pružinová hojdačka pre jedno dieťa – motív Koník – 2ks
 5. Pružinová hojdačka pre 4 deti – 1ks
 6. Informačná tabuľa a prevádzkový poriadok – 1ks

 

Do cenovej ponuky požadujeme zahrnúť celkové náklady spojené s dodaním a realizáciou prvkov detského ihriska, vrátane inšpekčného certifikátu potrebného k uvedeniu detského ihriska do prevádzky.

 

Certifikácia:

 

Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1176
Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1177 na dopadové plochy

 

 1. Obhliadka miesta:

 

V prípade záujmu uchádzačov o obhliadku miesta dodania prvkov detského ihriska a s tým spojených stavebných prác je potrebné kontaktovať starostu obce Zubák na tel. čísle: 0908 601 605, v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 14:00 hod. a dohodnúť si termín obhliadky, najneskôr však do termínu na predkladanie cenových ponúk.

 

 1. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 10 010,30 Eur bez DPH

 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej návrh na plnenie kritéria bude vyšší ako predpokladaná hodnota zákazky.

 

 1. Termín plnenia:

 

 • začiatok: po podpise Zmluvy o Dielo a nadobudnutí jej účinnosti (deň po zverejnení na internetovom sídle verejného obstarávateľa).

 

 • ukončenie: maximálne do 10. mája 2020.

 

 1. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:

 

11.1 Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu Úradu vlády SR a z rozpočtu verejného obstarávateľa. Zmluvnú cenu uhradí verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi bezhotovostným platobným stykom. Predložená faktúra bude vystavená na základe preberacie-ho protokolu podpísaného odovzdávajúcim a preberajúcim.

 

11.2 Splatnosť faktúry bude 14 dní od jej preukázateľného doručenia verejnému obstarávateľovi. Platobná povinnosť verejného obstarávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude z jeho bankového účtu poukázaná príslušná platba na účet úspešného uchádzača.

 

11.3 Verejný obstarávateľ neposkytne preddavok, ani zálohovú platbu na realizáciu predmetu zákazky.

 

 1. Podmienky účasti:

 

12.1 Osobné postavenie:

 

12.1.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO. Jej splnenie preukazuje uchádzač alebo každý člen skupiny dodávateľov jedným zo spôsobov, a to nasledovne:

 

 1. predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO – doklad o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu, alebo dodávať stavebné práce, ktorý zodpovedá predmetu zákazky alebo

 

 1. zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý je vedený podľa § 152 ZVO, a z ktorého bude zrejmé, že uchádzač poskytuje službu, dodáva tovar, alebo stavebné práce, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky. V tomto prípade uchádzač nemusí predkladať doklad v súlade s bodom 12.1.1 písm. a) a túto skutočnosť si overuje verejný obstarávateľ v Registri hospodárskych subjektov.

 

12.1.2 Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis do zoznamu hospodárskych subjektov alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ prijme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.

 

12.1.3 V súlade s § 187 ods. 7 ZVO, ktorý nadobudol účinnosť dňa 18.04.2016, je zápis v zozname hospodárskych subjektov vykonaný podľa predpisov účinných do 17.04.2016 zápisom v rozsahu zapísaných skutočností.

 

12.1.4 Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 ZVO. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.

 

12.1.5 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorého subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. S poukazom na predchádzajúcu vetu, úspešný uchádzač ako aj jeho subdodávatelia, ktorí sa budú podieľať na plnení predmetu zákazky, musia byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora naj-neskôr v čase uzatvorenia zmluvy o dielo, ak sú povinnými osobami podľa tohto predpisu.

 

12.1.6 Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti predložením niektorého z vyššie uvedených dokladov v origináli alebo v kópii (predloženie ponuky v listinnej podobe) spolu s predložením ponuky. Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj výpis z obchodného, živnostenského, príp. iného registra na internete, preukazujúceho oprávnenosť dodávať stavebné práce.

 

12.1.7 Ak uchádzač nepredloží doklady podľa bodu 12.1.1 tejto Výzvy na predkladanie ponúk, nebude jeho ponuka zaradená do hodnotenia.

 

Zdôvodnenie primeranosti určených podmienok účasti:

Podmienky účasti boli stanovené v súlade s platnou legislatívou.

 

12.2 Finančné a ekonomické postavenie – §33 ZVO: Nevyžaduje sa.

 

12.3. Technická a odborná spôsobilosť: Nevyžaduje sa.

 

 1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR vrátane DPH.

 

 1. Obsah ponuky:

 

Ponuka musí obsahovať nasledovné:

 

14.1 Doklady/dokumenty v súlade s bodom 12.1.1 tejto Výzvy.

14.2 Výkaz Výmer (Príloha č. 1)

14.3 Čestné vyhlásenie k účasti vo VO (Príloha č. 2)

14.4 Návrh na plnenie kritéria (Príloha č. 3) podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača vrátane identifikačných údajov. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, na túto skutočnosť upozorní a v ponuke uvedie cenu celkom.

14.5 Technické listy – dokumentácia týkajúca sa požadovaných / ponúkaných zariadení.

14.6 Certifikáty – podľa bezpečnostnej normy STN EN1176.

14.7 Podpísaný návrh Zmluvy o Dielo (Príloha č. 4) doplnený o identifikačné údaje uchádzača a ponukovú cenu.

 

 1. Lehota na predkladanie ponúk:

 

Lehota na predkladanie cenových ponúk uplynie dňom: 30. apríla 2020 o 9:00 hod.

 

 1. Spôsob a miesto na predloženie ponúk:

 

Cenové ponuky je potrebné predkladať v listinnej podobe, a to poštovou zásielkou, kuriérom alebo osobne. V prípade osobného doručenia cenovej ponuky bude uchádzačovi vystavené potvrdenie o prevzatí zásielky verejným obstarávateľom.

 

Ponuku v listinnej podobe uchádzač predloží na adresu:

Obec Zubák

Zubák č. 164, 020 64 Zubák

 • ponuka musí byť označená nápisom: NEOTVÁRAŤ! – „Detské ihrisko“

 

 • na obale musí byť viditeľne označený odosielateľ – predkladateľ ponuky / uchádzač (obchodný názov, sídlo, adresa).
 • Ponuku je možné predložiť aj elektronicky, a to na e-mailovú adresu: gelo@obeczubak.sk s predmetom správy NEOTVÁRAŤ! – „Detské ihrisko“.

 

Doklady predložené uchádzačom musia byť v súlade s bodom 14.1 tejto výzvy, a to predložené v origináli alebo v kópii, a dokumenty v súlade s bodmi 14.2, 14.3, 14.4 a 14.7 tejto Výzvy musia byť podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača a doručené v lehote na predkladanie ponúk na vyššie uvedenú adresu verejného obstarávateľa.

 

 1. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky:

 

Štátny jazyk, slovenský jazyk. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku.

 

 1. Ďalšie informácie:

 

Vzájomná komunikácia a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom, záujemcami, resp. uchádzačmi ohľadom vysvetľovania podmienok účasti vo verejnom obstarávaní uvedených vo Výzve na predkladanie ponúk alebo iných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk sa bude uskutočňovať iba v štátnom (slovenskom) jazyku.

 

Prípadné nejasnosti je možné konzultovať s kontaktnou osobou:

 

Pavol Gelo – osoba poverená realizáciou procesu verejného obstarávania tel.: 0908 601 605; e-mail: gelo@obeczubak.sk

 

Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku u verejného obstarávateľa.

 

 1. Informácia o vyhodnotení ponúk:

 

Termín otvárania a vyhodnotenie cenových ponúk bude dňa 30. apríla 2020 o 10:00 hod. v priestoroch verejného obstarávateľa – kancelária starostu obce Zubák. Vyhodnotenie bude neverejné. Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle e-mailom informáciu o vyhodnotení ponúk všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali.

 

 1. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: do 30. júna 2020

 

 1. Prílohy k Výzve na predkladanie ponúk: 

Príloha č. 1 – Výkaz Výmer  

Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie k účasti vo VO

Príloha č. 3 – Návrh na plnenie kritérií 

Príloha č. 4 – Návrh Zmluvy o Dielo

Príloha č. 5 –Projektová dokumentácia


 

V obci Zubák, dňa 23.4.2020

 

Späť