Výzva na predkladanie ponúk

09.12.2019 08:14

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

 

podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („ďalej len „ZVO“)

 

 1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov:                        Obec Zubák 

Sídlo:                          164, 020 64 Zubák

IČO:                           00317977

Telefón:                     042/4710610

Kontaktná osoba:     Pavol Gelo

Telefón:                     0908/601605

E-mail:                       gelo@obeczubak.sk

 

 

 1. Názov zákazky: Úprava verejného priestranstva pri obecnom úrade Zubák

 

 1. Druh zákazky:

Stavebné práce

 

 1. Stručný opis predmetu zákazky:

Podrobnejšie informácie sa nachádzajú v technickej správe a v projektovej dokumentácii. 

V prípade záujmu je možné si ich vyžiadať u verejného obstarávateľa osobne, mailom, alebo poštou... 

 

 1. Požadované množstvo/rozsah:

Viď výkaz výmer na CD – elektronická forma prílohy tejto výzvy

 

 1. Požadovaná lehota dodania predmetu zákazky:

Verejný obstarávateľ požaduje dodať predmet zákazky najneskôr do 6 mesiacov od začatia prác. Začatie prác je do 7 dní od odovzdania staveniska.

 

 1. Predpokladaná hodnota zákazky: 15 105,02 EUR bez DPH

 

 1. Miesto dodania predmetu zákazky:

Obec Zubák, 164, 020 64 Zubák,  k.ú. Zubák KN – C 3/1, 3/2

 

 1. Typ zmluvy:

Výsledkom verejného obstarávania bude Zmluva o dielo. Prílohu č. 3 tejto výzvy tvorí Návrh zmluvy, ktorého obsah bude záväzný pre víťazného uchádzača. Návrh zmluvy nebude tvoriť súčasť predloženej cenovej ponuky.

 

 1. Obsah ponuky:

V ponuke uchádzač predloží nasledovné doklady a dokumenty:

1) Doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti – uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti predložením dokladu, ktorý ho oprávňuje uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu k predmetu zákazky – postačuje aktuálny výpis z internetu na OR SR, resp. ŽR SR alebo obdobný dokument potvrdzujúci vykonávanie činnosti – (2 x).

2) Cenová ponuka / návrh na plnenie kritérií - vzor podľa Prílohy 1. výzvy, resp. obdobné (uchádzač predloží 2 x originál).

3) Rozpočet členený podľa položiek vypracovaný podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer – príloha č. 2 výzvy (uchádzač predloží 2 x originál v tlačenej a 1x v elektronickej forme – napr. CD, vo formáte Excel)

Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách. Ak uchádzač nie je platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len DPH), uvedie celkovú navrhovanú zmluvnú cenu. Skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, uvedie v ponuke a taktiež v zmluve.

 

Ak je uchádzač platcom DPH, navrhovanú cenu uvedie v zložení:

- navrhovaná celková zmluvná cena bez DPH

- sadzba DPH v percentách a výška DPH v eurách

- navrhovaná celková zmluvná cena vrátane DPH.

 

Verejný obstarávateľ požaduje predloženie ponuky písomne v listinnej forme v uzatvorenej obálke/obale, v súlade s požiadavkami uvedenými v tejto výzve, pričom každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Obálku/obal označte textom: „Súťaž - Neotvárať“ a  heslom: „Verejné priestranstvo“.

 

 1. Jazyk ponuky:

Ponuky sa predkladajú v slovenskom alebo v českom jazyku. Cenová ponuka a ďalšie doklady a dokumenty dodávateľa so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do úradného slovenského jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku.

                                                                                                                            

 1. Forma predloženia ponuky:

Požadované doklady a dokumenty sa predkladajú poštou, kuriérom alebo osobne ako 2 x originál doklady podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, ak nie je uvedené inak a 1 x v elektronickej forme.

 

 1. Lehota a miesto na predkladanie ponuky:

Ponuku je potrebné doručiť na adresu: Obec Zubák, 164, 020 64 Zubák v rámci lehoty na predkladanie ponúk, ktorá je stanovená do 20.12.2019 do 12.00

 

 1. Vyhodnocovanie ponúk:

Verejný obstarávateľ vyhodnotí predložené ponuky podľa nasledovného:

 

Kritériom na vyhodnotenie ponuky je najnižšia cena za predmet zákazky.

Cena pozostáva z:

Cena za stavebné práce bez DPH............................................ eur

DPH......................................................................................... eur

Cena za stavebné práce vrátane DPH...................................... eur

 

 1. Pravidlá na uplatnenie kritéria:

Uchádzač na samostatnom liste predloží vypracované plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk. Tento list musí byť podpísaný uchádzačom viď príloha 1.

Úspešným uchádzačom súťaže sa stane ten uchádzač, ktorý predloží cenovú ponuku s najnižšou cenou. Na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, ktorému verejný obstarávateľ oznámi, že uspel a s ktorým verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu.

Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ zašle oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk, s informáciou, že neuspeli a s uvedením dôvodu. Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, v prípade neúspešnej ponuky, nevzniká žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli s prípravou a doručením ponuky. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.

 

 

 1. Otváranie ponúk

Otváranie ponúk na daný predmet zákazky sa uskutoční dňa: 20.12.2019 o 13.00hod. na Obecnom úrade Zubák.

 

 1. Pravidlá na uplatnenie sociálneho aspektu:

Víťazný uchádzač/zhotoviteľ sa v zmluve o dielo zaviaže, že v prípade, ak bude potrebovať navýšiť svoje personálne kapacity pre zhotovenie diela, v takomto prípade zamestná osoby dlhodobo nezamestnané evidované príslušným Úradom práce v mieste zhotovenia diela (obec Zubák, okres Púchov, Trenčiansky kraj). Forma zamestnania týchto osôb nie je určená, t. j. môže sa jednať o pracovný pomer na kratší pracovný čas (na dobu určitú alebo neurčitú), o dohodu o prácach vykonávaných mimopracovného pomeru atď.

 

 1. Ďalšie upozornenia verejného obstarávateľa:
 • Verejný obstarávateľ odporúča pred vypracovaním cenovej ponuky obhliadku miesta uskutočnenia stavebných prác uchádzačom, ktorú je potrebné termínovo dohodnúť s kontaktnou osobou. Obhliadky je možné vykonať v pracovných dňoch v čase od 08:00 do 15:00 hod.
 • Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z.z. a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Túto skutočnosť si verejný obstarávateľ v prípade víťazného uchádzača overí v registri partnerov verejného sektora na webovom sídle MS SR: https://rpvs.gov.sk/rpvs v súlade s podmienkami stanovenými v zákone č. 315/2016 Z.z.

 

 1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo obstarávanie zrušiť v prípade ak:
 • ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených v tejto výzve
 • sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené
 • ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná cena obstarávania
 • nebude predložená ani jedna ponuka

 

Zubák dňa 9.12.2019

 

 

 

 

 

 

Pavol Gelo

Starosta obce

Prílohy k výzve (v elektronickej forme): možnosť vyžiadať osobne, poštou, alebo mailom na horeuvedených kontaktoch.

 

Späť