Vyhláška RÚVZ pre okres Púchov

11.12.2020 09:21

VYHLÁŠKA

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici,

 zo dňa 10. decembra 2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného  zdravia pre okresy Považská Bystrica, Púchov, Ilava.

                                      

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici (ďalej len „RÚVZ
so sídlom v Považskej Bystrici“) ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 6 ods. 3 písm. e),  § 48 ods. 4 písm. d), e), y), z) a § 59b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 ustanovuje:

§ 1

 

  1.  Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. d), e) zákona č. 355/2007 Z. z.  sa zakazuje
  1. organizovanie  príležitostných trhov, vrátane prípravy a predaja alkoholických a nealkoholických nápojov na priamy konzum ambulantným spôsobom,
  2. organizovanie firemných posedení  a akýchkoľvek stretnutí spojených  s konzumáciou nápojov a pokrmov aj v počte menšom ako 6 ľudí na mieste, s výnimkou rodinných stretnutí v priamom príbuzenstve;

 

§ 2

 

  1.  Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm.  e) zákona č. 355/2007 Z. z.  sa nariaďuje:

 

  1. obmedziť  kapacitu v kinách a divadlách, pričom hromadné podujatia divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení, vykonávaných v prevádzkach divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých zariadení možno vykonávať  len výlučne so sediacimi účastníkmi a to tak, že je zabezpečené sedenie v každom druhom  rade a medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvencia obsadenia miest musí v radoch alternovať,
  2. obmedziť  kapacitu v kostoloch, bohoslužby  možno vykonávať s výlučne sediacimi veriacimi, počet účastníkov hromadného podujatia v interiérovom priestore v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jedna osoba na 15 m2, možno vykonávať  len tak, že je zabezpečené sedenie v každom druhom  rade a  medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvencia obsadenia miest musí v radoch alternovať.

 

§ 3

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom 12.12.2020.

 

 

 

   Mgr. Renata Beníková, MPH, v.r.

        regionálna hygienička

 

Späť