Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky

08.04.2014 14:56

 Obec Zubák v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky školy:

  Základná škola s materskou školou, 020 64 Zubák 192

 

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača na vykonávanie funkcie riaditeľa školy podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

 vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a odbor vzdelania pre uvedený druh školy

 absolvovanie 1. atestácie (1. kvalifikačná skúška alebo jej náhrada) pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogických zamestnancov

 najmenej 5 rokov pedagogickej praxe

 

Zoznam dokladov, ktoré treba pripojiť k prihláške do výberového konania:

 doklad o dosiahnutom stupni vzdelania, vrátane vysvedčenia o štátnych skúškach

 doklad o absolvovaní 1. atestácie

 výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)

 profesijný životopis

 návrh koncepcie rozvoja školy

 čestné vyhlásenie uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade s § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

 

Prihlášky s úradne overenými fotokópiami dokladov o vzdelaní je potrebné predložiť najneskôr do 02.05.2014 na adresu:

 

Obecný úrad Zubák

Zubák č. 164

020 64

 

v zalepenej obálke s výrazným označením Výberové konanie.

 

 

Späť