Voľba Hl. kontrolóra

06.04.2021 14:31

Obecné zastupiteľstvo Obce Zubák

 

Ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce Zubák a náležitosti prihlášky

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Zubák v zmysle § 18a ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesením OZ č. 4/2021

 zo dňa  30.03.2021

 

ustanovuje

 

podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce Zubák a náležitosti prihlášky nasledovne:

 

-          Deň konania voľby hlavného kontrolóra obce je schválením uznesenia OZ určený na 17.05.2021. Voľba sa bude konať na zasadnutí OZ v Zubáku. Vyhlásenie dňa konania voľby bude zverejnené na úradnej tabuli obce, internetovej stránke a v obecnom rozhlase najneskôr 40 dní pred konaním voľby, t.j. najneskôr do 06.04.2021

-          Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce musí odovzdať písomnú prihlášku, spolu s prílohami v zalepenej obálke, s uvedením mena, priezviska a adresy odosielateľa a označením hesla „ Voľba HK – Neotvárať ! na Obecný úrad Zubák, alebo poštou na adresu: Obec Zubák, Zubák č. 164, 020 64 Zubák, najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, v súlade s § 18a odst.2, t.j. do 30.04.2015 do 15,30 hod.

-          Na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra obce Zubák (úväzok 0,133 t.j. 5 hod. týždenne), musí kandidát spĺňať tieto kvalifikačné predpoklady:

: ukončené minimálne úplné stredoškolské vzdelanie ekonomického zamerania

: min. 5 ročná prax v kontrolnej činnosti alebo v oblasti ekonomickej alebo právnickej

: znalosť právnych predpisov z oblasti hospodárenia obce, rozpočtových  

  a príspevkových organizácií, právnických osôb, zákona o finančnej kontrole, o 

  účtovníctve, o majetku obcí a ďalších prislúchajúcich predpisov

: morálna bezúhonnosť

 

Náležitosti prihlášky : 

 

-          profesijný životopis, vrátane osobných údajov kandidáta a kontaktov

-          výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

-          fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

-          čestné prehlásenie o odbornej praxi

-          písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov

 

Posúdenie prihlášok vykoná komisia určená obecným zastupiteľstvom, ktorá súčasne vyhodnotí splnenie náležitostí prihlášok jednotlivých kandidátov, ktorí spĺňajú požadované kritéria v abecednom poradí.

Späť