Prerušenie dodávky elektriny

06.11.2019 07:00

 

Vážený odberateľ,


v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike
 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

oznamujeme,

že v termíne od: 06.11.2019 07:30 do: 06.11.2019 16:00

bude prerušená distribúcia elektriny vo Vašej obci z dôvodu plánovaných prác
 na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy
 spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.

Nakoľko dôjde k prerušeniu distribúcie elektriny do Vášho odberného miesta, 
odporúčame Vám, aby ste vykonali potrebné opatrenia, ktoré zabránia vzniku 
prípadných škôd, nakoľko prevádzkovateľ distribučnej sústavy nezodpovedá
 (s výnimkou škody, ktorá vznikla jeho zavinením) za škodu vzniknutú obmedzením 
alebo prerušením distribúcie elektriny, ak bolo obmedzenie alebo prerušenie 
vykonané v súlade s ust. § 31 odsek 1 písm. e) bod 5 zákona č. 251/2012 Z.z.
 o energetike a o zmene niektorých zákonov, t.j. ak bolo obmedzenie, alebo 
prerušenie distribúcie elektriny vykonané v dôsledku plánovaných prác na 
zariadeniach distribučnej sústavy.Dispečing prevádzkovateľa
distribučnej sústavy
Stredoslovenská distribučná, a.s.

V prípade ďaľších dotazov kontaktujte prevadzkovatel@ssd.sk
 

 
 

 

Späť