Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

13.06.2014 17:00

 

                 Vážený pán! Vážená pani!

 

Starosta obce Zubák v zmysle zákona číslo  369/90 Zb.   z v o l á v a     z a s a d n u t i e   obecného   zastupiteľstva ,  ktoré  sa  uskutoční dňa  13.06.2014  o  17,00  hod.  v zasadačke  OcÚ v  Zubáku,  na  ktoré  Vás týmto pozýva.

    

 

                                       

                                                                                         Pavol Gelo

 v Zubáku: 19.04.2014                                              starosta obce                      

 

 

Program OZ:

1)  Kontrola plnenia uznesenia OZ z posledného zasadnutia

2)  Informácia o plnení rozpočtu obce, ZŠ s MŠ za I. štvrťrok 2014

3)  Schválenie záverečného účtu obce Zubák za rok 2013

4)  Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2013

5)  Schválenie VZN č.2 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou

4)  Rôzne

Späť