Pozvánka na rokovanie obecného zastupiteľstva

26.09.2018 16:30

 

Starosta obce Zubák v zmysle zákona číslo  369/90 Zb. zvoláva  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 26.09.2018  o  16,30  hod.  v zasadačke  OcÚ v  Zubáku, na ktoré Vás týmto pozýva.

                                                                                         

                                                                                          Pavol Gelo

v Zubáku: 18.09.2018                                                    starosta obce                      

 

 

Program OZ:

1)  Kontrola plnenia uznesenia OZ z posledného zasadnutia            

2)  Schválenie čerpania rozpočtu za 1. polrok 2018

3)  Príprava posedenia s občanmi nad 62 rokov

4)  Príprava rozpočtu na rok 2019

5)  Rôzne

6)  Záver

 

 

Späť