Pozvánka na rokovanie obecného zastupiteľstva

16.12.2019 16:30

 

 Starosta obce Zubák v zmysle zákona číslo  369/90 Zb. zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 16.12.2019  o  16,30  hod.  v zasadačke  OcÚ v  Zubáku, na ktoré Vás týmto pozýva.

                                                                                         

                                                                                         Pavol Gelo

v Zubáku: 11.12.2019                                                  starosta obce                      

 

 

Program OZ:

1)  Kontrola plnenia uznesenia OZ z posledného zasadnutia            

2)  Schválenie VZN č.4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

3)  Schválenie VZN č.5/2019 o obecných poplatkoch

4)  Schválenie rozpočtu obce na rok 2020

5)  Zámer odpredaja nehnuteľného majetku obce

6)  Schválenie plánu činností komisií pri OZ

7)  Návrh inventarizačnej komisie

8)  Rôzne

9)  Záver

 

 

 

Späť