Pozvánka na rokovanie obecného zastupiteľstva

17.07.2018 16:30

 

Starosta obce Zubák v zmysle zákona číslo  369/90 Zb. zvoláva  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 17.07.2018  o  16,30  hod.  v zasadačke  OcÚ v  Zubáku, na ktoré Vás týmto pozýva.

                                                                                         

                                                                                          Pavol Gelo

v Zubáku: 11.07.2018                                                    starosta obce                      

 

 

Program OZ:

1)  Kontrola plnenia uznesenia OZ z posledného zasadnutia            

2)  Návrh na riešenie protipovodňových opatrení

3)  Schválenie VZN č.1/2018

4)  Rôzne

5)  Záver

 

Späť