Pozvánka na rokovanie obecného zastupiteľstva

14.12.2018 16:30

 

Zástupca starostu obce Zubák v zmysle zákona číslo  369/90 Zb. zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 14.12.2018  o  16,30  hod.  v zasadačke  OcÚ v  Zubáku, na ktoré Vás týmto pozýva.

                                                                                         

                                                                                          Tibor Zuzík

v Zubáku: 05.12.2018                                            zástupca starosta obce                      

 

 

Program OZ:

1)  Kontrola plnenia uznesenia OZ z posledného zasadnutia            

2)  Zmena rozpočtu obce na rok 2018

3) Schválenie VZN č.2/2018 o miestnych daniach a miestnom   poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 

4)  Schválenie rozpočtu obce na rok 2019

5)  Schválenie zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Zubák a členov orgánov, zriadených obecným zastupiteľstvom

6)  Rôzne

7)  Záver

 

   

 

 

Späť