Pozvánka na rokovanie obecného zastupiteľstva

21.05.2018 16:30

 

Starosta obce Zubák v zmysle zákona číslo  369/90 Zb. zvoláva  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 21.05.2018  o  16,30  hod.  v zasadačke  OcÚ v  Zubáku, na ktoré Vás týmto pozýva.

                                                                                         

                                                                                          Pavol Gelo

v Zubáku: 09.05.2018                                                    starosta obce                      

 

 

Program OZ:

1)  Kontrola plnenia uznesenia OZ z posledného zasadnutia            

2)  Čerpanie rozpočtu obce, ZŠ s MŠ za 1. štvrťrok 2018

3)  Schválenie záverečného účtu za rok 2017

4)  Zmena rozpočtu obce na rok 2018

5)  Schválenie prevádzkového poriadku fitparku

6)  Prerokovanie územného plánu obce

7)  Odpredaj nehnuteľného majetku obce

8)  Príprava MDD

9)  Rôzne

 

Späť