Pozvánka na rokovanie obecného zastupiteľstva

25.05.2020 17:00

 

 Starosta obce Zubák v zmysle zákona číslo  369/90 Zb. zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 25.05.2020  o  17,00  hod.  v Kultúrnom dome v  Zubáku, na ktoré Vás týmto pozýva.

                                                                                         

                                                                                         Pavol Gelo

v Zubáku: 19.05.2020                                                  starosta obce                      

 

 

Program OZ:

     1)  Kontrola plnenia uznesenia OZ z posledného zasadnutia            

2)  Rozbor hospodárenia obce, ZŠ s MŠ za IV. štvrťrok 2019

3)  Rozbor hospodárenia obce, ZŠ s MŠ za I. štvrťrok 2020

     4)  Vyhovenie upozorneniu prokurátora

     5)  Prijatie VZN č. 1, 2 a 3/2020

 

     6)  Informácia o prijatých finančných opatreniach na rok 2020

    

     7)  Diskusia

 

    8)  Záver

Späť