Pozvánka na rokovanie obecného zastupiteľstva

15.12.2020 16:30

 

 Starosta obce Zubák v zmysle zákona číslo  369/90 Zb. zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 15.12.2020  o  16,30  hod.  v Kultúrnom dome v  Zubáku, na ktoré Vás týmto pozýva.

                                                                                         

                                                                                         Pavol Gelo

v Zubáku: 11.12.2020                                                  starosta obce                      

 

 

Program OZ:

1)  Kontrola plnenia uznesenia OZ z posledného zasadnutia OZ

2)  Čerpanie rozpočtu obce za III. štvrťrok

3)  Schválenie rozpočtu obce, ZŠ s MŠ pre rok 2021

4)  Podanie žiadosti na zmeny a doplnky územného plánu č.2

5)  Informácia o mimoriadnej situácií - zosuv pôdy

6)  Návrh inventarizačnej komisie

7)  Schválenie plánu činnosti komisii pri OZ

8)  Prerokovanie žiadostí obyvateľov

9)  Rôzne

10)  Záver

Späť