Pozvánka na rokovanie obecného zastupiteľstva

22.03.2019 16:30

 

 Starosta obce Zubák v zmysle zákona číslo  369/90 Zb. zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 22.03.2019  o  16,30  hod.  v zasadačke  OcÚ v  Zubáku, na ktoré Vás týmto pozýva.

                                                                                         

                                                                                         Pavol Gelo

v Zubáku: 18.03.2019                                                  starosta obce                      

 

 

Program OZ:

 

1)  Kontrola plnenia uznesenia OZ z posledného zasadnutia            

2)  Čerpanie rozpočtu obce, ZŠ s MŠ a ŠJ za 4. štvrťrok 2018

3)  Zmena rozpočtu obce na rok 2019
4)  Príprava posedenia ku dňu matiek

5)  Rôzne

6)  Záver

 

Späť