Pozvánka na rokovanie obecného zastupiteľstva

25.06.2020 17:00

 

 Starosta obce Zubák v zmysle zákona číslo  369/90 Zb. zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 25.06.2020  o  17,00  hod.  v Kultúrnom dome v  Zubáku, na ktoré Vás týmto pozýva.

                                                                                         

                                                                                         Pavol Gelo

v Zubáku: 22.06.2020                                                  starosta obce                      

 

 

Program OZ:

     1)   Kontrola plnenia uznesenia OZ z posledného zasadnutia            

2)  Záverečný účet obce

3)  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Obec Zubák – SSD a.s. – výstavba kioskovej trafostanice

     4)  Diskusia

       5)  Záver

Späť