Pozvánka na rokovanie obecného zastupiteľstva

10.10.2019 17:00

 

 Starosta obce Zubák v zmysle zákona číslo  369/90 Zb. zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 10.10.2019  o  17,00  hod.  v zasadačke  OcÚ v  Zubáku, na ktoré Vás týmto pozýva.

                                                                                         

                                                                                         Pavol Gelo

v Zubáku: 04.10.2019                                                  starosta obce                      

 

 

Program OZ:

1)  Kontrola plnenia uznesenia OZ z posledného zasadnutia            

2)  Prerokovanie hospodárenia obce za 1. polrok 2019

3)  Zmena rozpočtu obce na rok 2019

4)  Príprava posedenia s dôchodcami

5)  Rôzne

6)  Záver

 

 

Späť