Pozvánka na rokovanie obecného zastupiteľstva

09.09.2020 17:00

 

 Starosta obce Zubák v zmysle zákona číslo  369/90 Zb. zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 09.09.2020  o  17,00  hod.  v zasadačke OcÚ v  Zubáku, na ktoré Vás týmto pozýva.

                                                                                         

                                                                                         Pavol Gelo

v Zubáku: 02.09.2020                                                  starosta obce                      

 

 

Program OZ:

     1)  Kontrola plnenia uznesenia OZ z posledného zasadnutia              

 2)  Rozbor hospodárenia obce, ZŠ s MŠ za II. štvrťrok 2020

  3)  Informácia o výsledku kontroly na projekt Kultúrneho domu

      4)  Zmena rozpočtu obce na rok 2020

      5)  Prerokovanie možnosti získania návratnej finančnej výpomoci

      6)  Prerokovanie žiadostí

      7)  Odpadové hospodárstvo

       8)  Rôzne

      9)  Diskusia

    10)  Záver

Späť