Pozvánka na rokovanie obecného zastupiteľstva

28.02.2018 16:30

                    Vážený pán! Vážená pani!

 

Starosta obce Zubák v zmysle zákona číslo  369/90 Zb. zvoláva  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 28.02.2018  o  16,30  hod.  v zasadačke  OcÚ v  Zubáku, na ktoré Vás týmto pozýva.

                                                                                         

                                                                                          Pavol Gelo

v Zubáku: 12.02.2018                                                    starosta obce                      

 

 

Program OZ:

1)  Kontrola plnenia uznesenia OZ z mesiaca december 2017            

2)  Čerpanie rozpočtu obce, ZŠ s MŠ za rok 2017

3)  Úprava rozpočtu obce na rok 2018

4)  Zámer odpredaja majetku obce

5)  Výsledok inventarizácie majetku

6)  Rôzne

7)  Záver

 

Späť