Pozvánka na rokovanie obecného zastupiteľstva

10.01.2020 18:00

 

 Starosta obce Zubák v zmysle zákona číslo  369/90 Zb. zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 10.01.2020  o  18,00  hod.  v zasadačke  OcÚ v  Zubáku, na ktoré Vás týmto pozýva.

                                                                                         

                                                                                         Pavol Gelo

v Zubáku: 07.01.2020                                                  starosta obce                      

 

 

Program OZ:

1)  Kontrola plnenia uznesenia OZ z posledného zasadnutia            

2)  Riešenie situácie z dôvodu vypovedania zmluvy o servise TKR

3)  Záver

Späť