Ponuka pracovného miesta

30.08.2019 14:32

Základná škola s materskou školou, Zubák 192 príjme do pracovného pomeru v šk. roku 2019/2020 na  plný pracovný úväzok:

-          Učiteľku do MŠ

Dátum nástupu : 18. 09. 2019

Požiadavky: splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť.

Platové podmienky: v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (podľa zaradenia do platovej triedy podľa získaného kariérového stupňa a podľa rokov praxe podľa platových tabuliek na odmeňovanie pedagogických zamestnancov).
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom, dokladom o vzdelaní a súhlasom uchádzača  na použitie osobných údajov v zmysle zákona č.18/2018 Z. z pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona o ochrane osobných údajov posielajte do 12. 09. 2019  na adresu:
Základná škola s materskou školou, Zubák  192,  020 64 Zubák.
email: skolazubak@seznam.cz, tel. kontakt: 042/46830 33, 0903 248 752

Späť