Oznámenie o zámere Obce Zubák previesť nehnuteľný majetok obce vo vlastníctve obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

01.12.2019 16:00

Obec Zubák v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer previesť majetok vo vlastníctve obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorom je potrebné rozhodnúť obecným zastupiteľstvom Obce  Zubák trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov .

Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obec Zubák  považuje  skutočnosti, že Obec Zubák

1- pozemky na LV č.1242, parc. č. C-KN 438, k.ú. Zubák zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 388 m2 má obec v podiely 2/3 k celku;

2 - pozemky na LV č. 981 parc. č. C-KN 316/1 k.ú.Zubák,  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 294 m2 sú vo výlučnom vlastníctve obce;

3-  pozemky na LV č. 2066 parc. č. C-KN 3546 k.ú.Zubák,  trvalý trávny porast o výmere 10 244 m2 sú vo výlučnom vlastníctve obce;

Obec Zubák   neužíva dané pozemky, a ich prevodom  sa obec Zubák snaží o majetkovo právne usporiadanie pozemkov.

 

Uvedené pozemky na LV č.1242, parc. č. C-KN 438, k.ú. Zubák zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 388 m2 dlhodobo užíva v podiele 1/3 vlastník , pričom podiel 2/3 pozemku vo vlastníctve obce sa nachádza  vo dvore tohto vlastníka .

 

Obec Zubák má zámer pozemky na LV č.1242 parc. č. C-KN 438, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 258,66 m2 odpredať v celkovej  cene 258,66 EUR /1,00 Eur/m2/

 

Uvedené pozemky na LV č.981, parc. č. C-KN 316/1 k.ú.Zubák , zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 294 m2 vo výlučnom vlastníctve obce, má zámer obec Zubák previesť vlastníkom susediacich a okolitých pozemkov.

Jedná sa o charakter pozemku, na ktorom je postavená inžinierska stavba   cestná, miestna a účelová komunikácia , lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti. Záujemcovia o predmetný pozemok užívajú dlhodobo túto komunikáciu, pričom znášajú údržbu komunikácie-vyasfaltovanie, a s tým spojené náklady.

Obec Zubák má zámer pozemky na LV č.981 parc. č. C-KN 316/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere  294 m2 odpredať  v celkovej  cene  352,80 EUR /1,20 Eur/m2/  

 

Uvedené pozemky na LV č. 2066 parc. č. C-KN 3546 k.ú.Zubák,  trvalý trávny porast o výmere 10 244 m2 vo výlučnom vlastníctve obce, má zámer obec Zubák  odčleniť GP č.050/18 z parcely C-KN 3546 parcelu C-KN 3546/1 o výmere 995 m2 na nového vlastníka, ktorý je dlhodobým a trvalým užívateľom

 

Obec Zubák má zámer pozemky na LV č. 2066 parc. č. C-KN 3546/1, trvalý trávny porast o výmere 995 m2 odpredať  v celkovej  cene  248,75  EUR       /0,25 Eur/m2/

 

Poznámka :

Zámer previesť nehnuteľný majetok bude predložený na schválenie Obecnému zastupiteľstvu v Zubáku na najbližšom zasadnutí OZ.

Spôsob zverejnenie :

Web stránka  obce : www.obeczubak.sk

Úradná tabuľa Obce Zubák – obecný úrad Zubák

V Zubáku, 01.12.2019 / 15 dní pred rokovaním  OZ 

Späť