Oznámenie o vyhlásení výberového konania

24.04.2019 12:55

Obec Zubák v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky

Základnej školy s materskou školou Zubák 192, 020 64 Zubák

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer

Predpokladaný nástup: 01.07.2019

Mzdové ohodnotenie: v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Viac informácii v súbore na stiahnutie:

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa/ky ZŠ s MŠ.pdf

Späť