Návrh VZN č.3 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

29.07.2019 15:00
Späť