Hasičský a záchranný zbor upozorňuje

19.03.2014 15:56

Vážení občania!

 

            S príchodom jarných dní sa každoročne v prírode vytvárajú podmienky pre zvýšený výskyt požiarov. Z týchto dôvodov sa na Vás touto cestou obracajú hasiči s cieľom upozorniť Vás na typické príčiny vzniku lesných požiarov a poskytnúť Vám niekoľko rád, ako tieto riziká podstatne obmedziť.

 

            Toto obdobie je typické ako „JARNÉ UPRATOVANIE“, kedy dôkladne vyčistíme obytné i hospodárske budov, odstraňujeme nepotrebné predmety a horľavý materiál. Jarné mesiace predstavujú obdobie, kedy sa nová vegetácia len začína rozvíjať a zostatky minuloročnej suchej trávy, lístia a ihličia predstavujú veľké nebezpečie vzniku požiarov, ale najmä ich rýchleho rozšírenia.

 

            Vypaľovanie suchej trávy a zakladanie ohňov na miestach, kde by sa mohol rozšíriť každoročne spôsobuje smrteľné zranenia najmä detí a občanov z radov dôchodcov, ale i veľa požiarov hospodárskych budov, stohov slamy a lesných porastov.

 

            V tomto období častejšie vidieť hasičov pri likvidácii požiarov, ktoré spôsobili ľudia svojou neopatrnosťou. Častou príčinou vzniku týchto požiarov je i hra detí so zápalkami. Veríme, že nikoho nepoteší pohľad na spálenú a spustošenú lúku, alebo les. Z tohto dôvodu by ste i Vy mali prispieť k tomu, aby sa znížilo riziko vzniku požiaru a dbať na tieto naše rady:

-          nehrať sa zo zápalkami, hlavne na miestach, kde by sa oheň mohol rozšíriť,

-          pamätať na to, že odhodená neuhasená cigareta i zápalka sú častou príčinou vzniku požiaru,

-          pri pobyte v prírode možno klásť oheň len na tento účel vyhradených miestach,

-          zvýšenú pozornosť venovať pri odchode uhaseniu ohňa,

-          nevypaľovať suchú trávu,

-          nezakladať oheň za veterného počasia a v období dlhotrvajúceho suchého počasia,

-          venovať pozornosť ukladaniu popola pri chatách.

 

Zvlášť  Vás  upozorňujeme  na zákaz  vypaľovania  suchej  trávy, ktoré je u  nás veľmi

rozšírené. Je príčinou vzniku veľkého množstva požiarov nielen so značnými materiálnymi škodami, ale často pri nich dochádza aj k vážnym zraneniam osôb a niekedy si takýto požiar vyžiada tú najvyššiu daň – ľudský život. Ten, kto vypaľuje porasty, alebo zakladá oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť, dopúšťa sa priestupku na úseku ochrany pred požiarmi a môže mu byť uložená pokuta až do výšky 331,- EUR. Veríme, že s  nikým z Vás sa nestretneme pri riešení takéhoto priestupku.

 

            Lesy sú našim azda najväčším bohatstvom, upevňujú a vracajú nám zdravie. Z ekologického hradiska plnia nenahraditeľnú funkciu. Dúfame, že si naše rady zoberiete k srdcu a svojou opatrnosťou nám pomôžete prekonať toto obdobie zvýšené nebezpečenstva vzniku požiarov.

   

                                                                                              Okresné riaditeľstvo

                                                                                  Hasičského a záchranného zboru

                                                                                              v Považskej Bystrici

Späť