Členská schôdza

09.03.2008 11:19

Výbor JDS zvolal všetkých členov na schôdzu, ktorá bola v kultúrnom dome.

Sála sa zaplnila za malú chvíľu, čo nasvedčovalo, že členovia Jednoty dôchodcov sa radi stretli. Prišiel aj starosta p. Bednár, ktorému predseda výboru poďakoval za všestrannú pomoc organizácií.

Po oboznámení členov s prácou výboru za rok 2007 a plánom činnosti na rok 2008 sme našim ženám zagratulovali k ich sviatku MDŽ a uctili sme si ich pekným kvietkom. Počas diskusie dostali členovia malé občerstvenie (párky a čas s rumom).

Nakoniec sme sa rozišli v dobrej nálade.

Späť