Archív článkov

Voľby do NR SR

29.02.2020 07:00
Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zo 4. novembra 2019  o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky   OZNÁMENIE Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 E-mailová adresa na doručenie žiadosti o voľbu...

Vedúca pošty oznamuje

25.02.2020 08:00
Vedúca pošty oznamuje občanom, že pobočka POŠTY bude dňa 25.2.2020 zatvorená.

Smútočné oznámenie

18.01.2020 10:00

Schválé VZN č.4/2019

15.12.2019 18:00
VZN č. 4 - 2019 o miestnych daniach a komunálnom odpade.docx

Schválený rozpočet na rok 2020

15.12.2019 18:00
Schválený rozpočet 2020.xls

Schválené VZN č. 5/2019

15.12.2019 17:00
VZN č. 5-2019 o obecných poplatkoch.docx

Výzva na predkladanie ponúk

09.12.2019 08:14
Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou   podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („ďalej len „ZVO“)   Identifikácia verejného...

Oznámenie o zámere Obce Zubák previesť nehnuteľný majetok obce vo vlastníctve obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

01.12.2019 16:00
Obec Zubák v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer previesť majetok vo vlastníctve obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorom je potrebné rozhodnúť obecným zastupiteľstvom...

Smútočné oznámenie

29.11.2019 14:00

Odpisovanie vodomerov

11.11.2019 08:00
Oznamujeme občanom napojeným na obecný vodovod, že v dňoch 11.11.2019 a 12.11.2019 sa budú odpisovať stavy vodomerov. Zároveň oznamujeme občanom, že od 14.11.2019 si môžu občania uhradiť poplatok za odobratú vodu na OcÚ v Zubáku. Vzhľadom na prichádzajúce zimné obdobie žiadame obyvateľov, aby si...