Pozvánka na rokovanie obecného zastupiteľstva

04.12.2017 16:30

                    Vážený pán! Vážená pani!

 

Starosta obce Zubák v zmysle zákona číslo  369/90 Zb. zvoláva  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 04.12.2017  o  16,30  hod.  v zasadačke  OcÚ v  Zubáku, na ktoré Vás týmto pozýva.

                                                                                         

                                                                                          Pavol Gelo

v Zubáku: 21.11.2017                                                    starosta obce                      

 

 

Program OZ:

1)  Kontrola plnenia uznesenia OZ z mesiaca november 2017            

2)  Schválenie rozpočtu obce, ZŠ s MŠ pre rok 2018

3)  Schválenie VZN obce na rok 2018

4)  Návrh inventarizačnej komisie

5)  Schválenie plánu činnosti komisii pri OZ

6)  Rôzne

7)  Záver

Späť